Zacharia 14

Veel christenen denken dat als Jezus spoedig terugkomt (het is altijd spoedig), Hij zijn voeten zal zetten op Olijfberg. Hij zal dan fysiek terugkomen waarbij de berg doormidden zal splijten en ze verwijzen daarbij naar Zacharia 14. Misschien verander je van gedachten als je dit gelezen hebt.

Joods boek

De Bijbel is een Joods boek, aan de Joden geschreven, in hun taal en het speelt zich af in hun tijd en hun cultuur.
Als we over het boek Zacharia spreken moeten we ons verplaatsen in de tijd van de profeet Zacharia die deze profetieën verkondigde aan de Israëlieten die toen leefden tijdens herbouw tempel in een boodschap vol metafoor en allegorie, in hoge mate apocalyptisch.
En als we dan de Bijbel vanuit Joods perspectief gaan bekijken dan gaat het verhaal van Zacharia er ineens heel anders uit zien, en wel als volgt.

 De profetieën waren om Israël er aan te herinneren dat zelfs na al die jaren van ballingschap, hun God de beloften gedaan aan de Vaders niet vergeten had.
Heel Zacharia is een profetisch boek dat o.a. gaat over de “laatste dagen”, in Zacharia ook wel genoemd “te dien dage”, of de “dag des Heren” of “die dag”.
Maar de laatste dagen van wat? Het zijn de laatste dagen van het oude verbondssysteem, van het Judaïsme, het einde van het Mozaïsche tijdperk. (zie onderwerp “De laatste dagen”)
En wanneer speelden die laatste dagen zich af? Volgens Hebr 1:1,2 en Hand 2:17 is dat in de in de tijd van de apostelen, zie ook Jacobus 5:3.
Mattheüs 24, Marcus 13, Lucas 21 en Openbaring gaat allemaal over hetzelfde, de laatste dagen van het Mozaïsche tijdperk met 70 na Christus de verwoesting van Jeruzalem en het oude verbondsbolwerk, de tempel (Hebr 8:13).
En wanneer we dan een vergelijkende studie doen van Mattheus 24 en Zacharia 14 dan zien we daar treffende gelijkenissen:

Zacharia 14
Overwinning op Jeruzalem – vs 1, 2
Dag van de Here – vs 1, 5
Komst met heiligen – vs 5
Joden gaan in ballingschap – vs 2
Vlucht voor het oordeel – vs 5
Dag bij de Heer bekend – vs 7
Mattheus 24
vs 2 ev (en volgende)
Komst Zoon des mensen – vs 30, 31
vs 31
Lucas 21:24
vs 15 ev
vs 36

Naast Ezechiël heeft ook Zacharia in hoge mate het boek Openbaring beïnvloed.
Het boek Openbaring spreekt van de verwoesting van Jeruzalem en Gods wraak op de inwoners; het kijkt vooruit naar de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem (de gemeente) onder het huis van David (Jezus), en waar de heidenen komen om God te aanbidden (in geest en waarheid).
Hieronder een overzicht die ons laat zien dat Zacharia inderdaad een hoofdrol speelt in de Apocalyps van Openbaring:

Zacharia 14
Komst van Jezus met heiligen – vs 5
Aardbeving op dag des Heren – vs 4-5
Aardbeving, dag des Heren bij overwinning op Jeruzalem – vs 1-5
de tijd van het licht – vs 7
rivier van levend water – vs 8
koning over heel de aarde – vs 9
geen vloek meer – vs 11
volken komen naar Jeruzalem met hun weelde – vs 14
volken die Loofhuttenfeest gaan vieren – vs 16-20
Openbaring
14:14ev; 19:11-16
6:12-17; 11:13; 16:18
 
“alwaar Here gekruisigd”, 11:8-13
21:23
22:1
11:15; 19:16; 22:3
22:3
 
21:24
 
7:9-17

Het mag duidelijk zijn, Zacharia 14 is eigenlijk Openbaring.
Johannes haalt zo’n beetje elk element van Zacharia 14 aan, de voorspellingen over de Messias en wat Hij gedaan heeft.
Zacharia zei niet dat de vervulling van de profetieën op handen was. Johannes werd verteld dat ze weldra vervuld zouden worden.
Vergelijk ook Daniël 12 met Openbaring: Daniel moest de profetie verzegelen (zo’n 600 jaar), Johannes moest de woorden van deze profetie niet verzegelen.
Ook Petrus bevestigde dat de profetieën vervuld zouden worden in de laatste tijd, bij de openbaring van Jezus, waar de profeten al over geprofeteerd hadden (1 Petrus 1:5-12).
De schrijver van Hebreeën geloofde óók in een op handen zijnde komst van Jezus in hun tijd, zie Hebreeën 10:
In vers 25 zei hij dat ze “elkaar moesten aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen”;
In vers 30-31 zegt hij, “De Here zal zijn volk (de Joden) oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen in van de levende God”;
En in vers 37 “want nog korte, korte tijd, en Hij (Jezus), die komt, zal er zijn en niet lang op zich laten wachten”.
Voor meer teksten van de apostelen die duidelijk de verwachting uitspraken van een terugkomst van Jezus in hun tijd zie onderwerp “Apostelen over terugkomst Jezus”

De splitsing van de Olijfberg, Zacharia 14:4-5

Een tekstgedeelte uit Zacharia 14 dat veel wordt gebruikt om aan te tonen op welke manier Jezus terug  zou komen:

“zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oosterzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen,”

Maar zal Jezus de Olijfberg middendoor splijten? Zal dit letterlijk plaats vinden? Het antwoord is nee! Het is zoals bijna altijd figuurlijke taal en niet bedoeld om letterlijk te lezen.
In Micha 1:3 worden we verteld dat de Here “UIT GAAT VANUIT ZIJN WONING en Hij NEDER DAALT en TREED op de HOOGTEN (bergen) der aarde.” Geloof je dat de Here hier letterlijk met Zijn voeten op de bergen stond? Nee toch? Waarom zou dan deze beschrijvende taal dan anders zijn van die van Zacharia waar Jezus de Olijfberg door midden splijt?
Micha gaat verder met de volgende woorden, “de BERGEN zullen ONDER HEM VERSMELTEN, en de dalen zullen SPLITSEN, als was voor het vuur, als water dat afgutst van de helling.” (vers 4) Splitsten de bergen in dit geval ook werkelijk? Smolten ze letterlijk? Nee, dit is apocalyptische taal die een handeling van God beschrijft, vaak bij een uit te voeren oordeel of bij een bevrijding. Nog een paar teksten waar dit ook tot uiting komt:

“Toen DAALDE DE HERE NEDER om de stad en toren , die de mensen kinderen bouwden, te bezien…..Welaan, laat ONS NEDERDALEN en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.” (Gen 11:5,7)

 “Daarom BEN IK NEDERGEDAALD OM HEN TE REDDEN uit de macht der Egyptenaren en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing…” (Exodus 3:8)

 “Op de berg Sinai zijt gij NEDERGEDAALD en hebt gij met hen gesproken uit de hemel,” (Neh 9:13)

De splitsing van de Olijfberg herinnert ons aan de splitsing van de Rode Zee, waar de natie Israël uit Egypte werd bevrijd. De beeldspraak is hier “bevrijding”. En ook in 70 na Christus was er sprake van de bevrijding van de gelovige Joden terwijl over de goddeloze Joden het oordeel werd uitgevoerd en zij door de Romeinse legers werden gedood of als slaven weggevoerd. Het was Jezus zelf die in Mattheüs 16:27,28 het volgende zei:

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar , Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninkrijk.”

Op welke manier kwam de Vader in het oude testament in oordeel? De Zoon zou dat op dezelfde manier doen als de Vader….waar Hij andere naties gebruikte om het oordeel uit te voeren,…. zo ook deed de Zoon, toen de Romeinen kwamen en Jeruzalem met het oude verbondsbolwerk de tempel verwoestten terwijl sommige van hen nog in leven waren.

En zo “daalde Hij neder”

Conclusie

De inhoud van heel Zacharia 14 zouden we globaal als volgt kunnen lezen:

Op de “dag voor de Here” wordt het Romeinse leger door God gebruikt om Jeruzalem totaal te verwoesten, de stad met de grond gelijk gemaakt, een gedeelte van de Joden vermoord en een gedeelte als slaven weggevoerd.
De Here streed tegen de volken (rebellerende Joden, Zeloten,  die bezit hadden genomen van Jeruzalem en de tempel) zoals Hij vroeger ook deed, door gebruik te maken van één volk om een andere (in dit geval de Joden) te straffen.
Zijn voeten op de olijfberg is een zinnebeeld van Gods’ aanwezigheid (Jezus) gedurende de uitvoering van het oordeel over de Joden en de redding van de uitverkorenen.
De splitsing van de Olijfberg, een soort schudden van de aarde, is een typisch Hebreeuwse metafoor voor de verwijdering een bestaande regeringssysteem (de bediening des doods) en om de weg vrij te maken voor de bevestiging van het nieuwe verbondssysteem.
De vlucht etc. is een beschrijving van een mogelijke ontsnapping aan de vernietiging, “wanneer je dan de gruwel van de verwoesting ziet…vlucht dan naar de bergen” (Matt 24:15).
De komst van de Here met zijn engelen is een zinnebeeld van de tweede komst van Jezus in oordeel aan het einde van de oude verbondseeuw 70 na Christus en om zijn uitverkorenen te verzamelen.
Het zal een speciale dag zijn, het speciale is dat God tegen zijn eigen volk vecht, en pas aan het einde is er licht, want de heerlijkheid van God verlicht het nieuwe verbondsvolk, het geestelijk Israël.
Dan zal er levend water zijn, vanuit het nieuwe Jeruzalem, de gemeente, voor een ieder die maar wil drinken (Joh 7:37-39).
Er zal geen vloek meer zijn, bij de gemeente van Jezus is altijd leven en vrede door de Heilige Geest.
Maar voor de goddeloze Joden in Jeruzalem zullen er plagen zijn en honger, en ze zullen de handen aan elkaar slaan (zie boek “Joodse Oorlog” van Josephus).
Daarna zal het Loofhuttenfeest gevierd worden, een beeld van de overwinning van Jezus bij de bekrachtiging van het nieuwe verbond 70 na Christus.
De poorten van het nieuwe Jeruzalem zullen nooit meer gesloten worden, voor iedereen toegankelijk die Jezus aanneemt, en in haar zal niets onreins (Kanaäniet) meer binnenkomen.

 

*****

 

Hoe de heerlijkheid van de Here vertrok.

In het oude testament was de Hebreeuwse tempel Gods woonplaats op aarde – de plaats waar de hemel de aarde raakt, (Mattheüs 5:18; 2 Petrus 3:13; Handelingen 1:9-11)

Voordat Babylon Jeruzalem en zijn tempel zou verwoesten, ongeveer 600 jaar voordat Jezus was geboren, zag Ezechiël een visioen waar God de Hebreeuwse tempel ging verlaten in een wolk van Zijn Heerlijkheid, zijn woonplaats op aarde:

“Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel, en de tempel werd vervuld met de wolk, de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des Heren.” (Ezechiël 10:4)

We weten dat God opnieuw (en voor de laatste keer) vertrok uit de tempel toen Jezus stierf aan het kruis…

“En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën,” (Mattheüs 27:51)

Jezus zei dat bij Zijn komst, Hij zou komen “In de heerlijkheid van zijn Vader en …..met Zijn engelen.

“Want de Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen..” (Mattheüs 16:27)

Jezus zei dat bij Zijn komst, Hij zou komen op de wolken….

“En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.” (Mattheüs 24:30)

Let nu goed op: In de tijd van Ezechiël, nadat God vertrok uit de Hebreeuwse tempel, waar ging Hij toen heen? Naar de Olijfberg!!…..

“Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen was; de heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg (de Olijfberg) die ten oosten van de stad ligt!” ( Ezechiël 11:22-23)

Ongeveer 600 jaar voor Christus hadden we Babylon die spoedig Jeruzalem en de tempel zou verwoesten en de Here vooraf de tempel verliet.

In de eerste eeuw hebben we Rome die weldra Jeruzalem en zijn tempel zou verwoesten, de Here had reeds de Hebreeuwse tempel verlaten en waar verteld de Bijbel ons waar Jezus zich bevond tijdens de val van Jeruzalem in de eerste eeuw???

“Zie er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen de muren verdeeld zal worden, dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem vergaderen; de stad zelf zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;!!!  (Zacharia 14:1-4)

Samenvatting

  1. Toen Babylon Jeruzalem en de tempel vernietigde in het jaar 586 voor Christus verliet de Here vooraf de Hebreeuwse tempel in een wolk van Zijn heerlijkheid en Hij stond op de Olijfberg.
  2. Toen Rome Jeruzalem en de tempel vernietigde in het jaar 70 na Christus verliet God van te voren de Hebreeuwse tempel.
  3. Tijdens de Romeinse/Joodse oorlog stond Jezus op de Olijfberg.

Conclusie

Toen Jezus op de Olijfberg stond (in de geestelijke wereld), dat was de vervulling van de belofte van Jezus dat “Hij zou komen in de heerlijkheid zijns Vaders met zijn engelen” om over zijn vijanden te zegevieren (net zoals Zijn Vader vroeger ook vele keren deed).