Duizend jaar regeren Christus?

Wist je dat de uitdrukking “duizendjarige rijk van Christus” niet voorkomt in de Bijbel?

Ook zul je nergens in de Bijbel de uitdrukking “duizend jaar regeren” tegenkomen. Wel komen we de passage “duizend jaar heersen” tegen in Openbaring 20, de verzen 4 en 6. Daarom is niet goed om op deze symbolische passage een heel systeem van opvattingen over het einde van de tijden en de status van het koninkrijk op te bouwen. Helemaal wanneer deze uitlegging in strijd is met andere duidelijke passages uit de Bijbel.

Openbaring 20:3-8 is het enige gedeelte in de hele bijbel, dat de zogenaamde premillennialisten hebben als de basis voor de “duizend jaar regeren.”, en dit heeft geleid tot diverse eindtijd variaties!

Ten eerste moet worden opgemerkt dat de Schrift niet spreekt van “de duizendjarige regering van Christus . “ Openbaring 20:4 zegt: “… en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, … en zij leefden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren. “ Het is niet Christus die 1000 jaar regeert, maar gelovigen die gedood werden, die regeren duizend jaar met Christus.

Christus is niet het onderwerp. Openbaring 20:4 gaat niet over hoe lang Jezus zal regeren, maar hoe lang anderen zullen regeren met Jezus. En dat is een groot verschil.

Er zijn een aantal dingen die niet genoemd wordt in Openbaring 20:

  • Ten eerste, is het geen melding van de tweede komst van Christus.
  • Ten tweede, wordt er niet gesproken over een regeren op aarde.
  • Ten derde, spreekt deze passage niet van een lichamelijke opstanding.
  • Ten vierde, er wordt niet gesproken van Christus op aarde.
  • En ten vijfde, het gaat niet om ons, maar “zij” leefden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren.

Wie zijn de “zij” die leefden en heersten als koningen met Christus? De zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. In een eerder hoofdstuk van dit zelfde boek Openbaringen, hoofdstuk 6:9-1, is het beeld van de zielen van de martelaren onder het altaar, die waren geslacht (gedood) om het woord van God. Hier zitten de martelaren op de tronen, Gods oordeel is onvermijdelijk gekomen. De overwinning kwam in de geestelijke wereld (niet de fysieke) tot stand, en God verzegelde hun overwinning. Deze passage spreekt alleen van de “doden” die regeren met Christus, deze passage spreekt niet over diegenen die “leven” en zullen regeren met Christus.

De passage vermeldt ook de eerste opstanding, in scherp contrast met de tweede dood. Het punt is niet dat de rechtvaardige duizend jaar over de goddelozen gaat regeren, een fysieke heerschappij op aarde, maar dat werk van Jezus Christus, waarvoor de martelaren stierven gezegevierd heeft. De macht van het kwaad is voor eeuwig gebroken. God heeft overwonnen.

Deze passage zegt niets over de komst van Jezus naar deze aarde waar Hij een wereldse koninkrijk in Jeruzalem zal oprichten – dit is allemaal fictie en is geboren uit leerstellingen van de mens en niet uit de heilige schrift.

Openbaring 20:4, “… en zij leefden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren.”

Dit is waar de uitdrukking “1000 jaar regeren” vandaan komt. Het juiste gebruik zou worden beperkt tot wat Johannes beschrijft op dit punt. De zogenaamde “premillennialisten” geloven dat ze de wereldse overwinnaars zullen zijn met Christus, wanneer Hij komt om duizend jaar op deze aarde regeren, maar Paulus zegt dat “wij meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad”, nu! En dit is de essentie van wat Johannes in het boek Openbaring ons probeert duidelijk te maken. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen deze twee regeringen. Er is geen reden om te geloven (anders dan ongeduld of ontevredenheid met Gods plan voor ons) dat er iets beters komt op deze aarde, dan nu hier met Hem regeren in Zijn koninkrijk.

In Openbaring 20:6, is de eerste opstanding duidelijk van toepassing op die in Christus gestorven zijn, die leefden en heersten als koningen met Christus, over een fictieve periode “1000-jaar” in afwachting op het laatste oordeel en de algehele opstanding van de rechtvaardigen en goddelozen. De tweede dood is de ultieme dood van de verlorenen die dat zullen ervaren tijdens dat oordeel, de eerste dood is dus een fysieke dood. Bij de heiligen en ware gelovigen die de eerste dood fysiek ervaren, heeft de tweede dood geen macht.

Terwijl de hoofdstrekking van Openbaring 20:6 is, dat de rechtvaardige doden samen met Christus leven en regeren, is er geen reden om aan te nemen dat wij op deze aarde niet mee regeren. Een van de grote nadelen van de “premillennialisten” is dat, in hun zoektocht naar een toekomstig, werelds koninkrijk, zij niet de zegeningen van het regeren met Christus in hun leven ervaren.

Laten we nu schrift met schrift gaan vergelijken om de “duizend jaar” te kunnen interpreteren. In de Bijbel, wordt het woord “duizend” wanneer het  naar tijd verwijst, altijd symbolisch gebruikt om een vooraf door God bepaalde tijd aan te geven. In andere gevallen wordt het altijd symbolisch gebruikt om een groot aantal mensen of dingen aan te geven. In ieder geval kan niemand in de volgende gevallen het getal “duizend” letterlijk interpreteren:

Personen of Dingen

Job 9:3, “Indien Hij met hem wilde gaan rechten, niet één op duizend zou hij Hem kunnen antwoorden.”

Psalmen 50:10, “Want Mij behoort al het gedierte van het woud, de beesten op duizend bergen.”

Prediker 7:28, “….een man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.”

Hooglied 4:4, “….waar er duizend schilden hangen, allemaal schilden van helden.”

Daniël 5:1, “De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.”

Daniël 7:10, “….duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem.”

Dagen, Jaren, en Generaties

Deuteronomium 7:9, “….die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens hen die ….en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten;”

1 Kronieken 16:15, “Gedenk voor immer aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan een duizend geslachten;”

Psalmen 84:10, “Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend.”

Psalmen 90:4, “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,”

Psalmen 105:8, “Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten.”

Prediker 6:6, “Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaar, maar hij genoot het goede niet: gaat niet alles naar één plaats?”

2 Petrus 3:8, “….één dag bij de Here is als duizend jaar, en een duizend jaar als één dag.”

Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande verzen, dat elke keer als het woord “duizend” in de Bijbel voorkomt, dit niet letterlijk genomen moet worden maar symbolisch gezien moet worden voor een compleetheid, een bepaald aantal of een bepaalde periode. Waarom is dan als we naar het boek Openbaring gaan(het meest symbolische boek van allemaal), dat vele christenen deze periode “duizend jaar” letterlijke interpreteren? Vooral wanneer er geen Schriftuurlijk gezag is om dit te doen?

Futuristen maken dezelfde fout die de Joden ook hebben gemaakt toen ze Christus gekruisigd hebben – ze waren niet tevreden met een geestelijk koninkrijk, ze wilden een letterlijk, een aards, een fysiek koninkrijk hebben. De waarheid is dat Christus niet duizend jaar zal regeren ergens in de nabije toekomst, maar dat Christus nu regeert, en zal blijven regeren, voor eeuwig. We hoeven niet te wachten op Zijn Koninkrijk ergens in de toekomst, voordat Hij zal gaan heersen over ons leven, want het Koninkrijk van Christus is hier en nu, en Hij verlangt dat we nu met Hem heersen, of we dat nu erkennen of niet!